logo3


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ราย และรองศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ราย   คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ดังนี้

 

 

1) นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1

2) นายอนันต์ ระงับทุกข์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 2

3) นางจินตนา มีแสงพราว

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3

4) นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4

5) นายศรีชัย พรประชาธรรม

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 5

6) นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6

7) นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 7

8) นายวีระกุล อรัณยะนาค

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 8

9) นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9

10) นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 10

11) นายอำนาจ วิชยานุวัติ

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11

12) นายประเสริฐ หอมดี

รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

13) นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 13

14) นายอรรถพล ตรึกตรอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14

15) นายประเสริฐ บุญเรือง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15

16) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16

17) นายพิษณุ ตุลสุข

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17

18) นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

 

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.390/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค ดังนี้

1) นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 1

2) นางวัลลีย์ ศรีรัตน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 2

3) นายธีรวัฒน์ วรรณนุช

ผอ.สพม เขต 6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3

4) นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4

5) ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์

ผอ.สพม.เขต เขต 10 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5

6) นายพัฒนา ชมเชย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 6

7) นายสมพร ฉั่วสกุล

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 7

8) นายศราวุธ อรรถานุรักษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 8

9) นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9

10) นายประหยัด พิมพา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 10

11) นายเสถียร แสนอุบล

ผอ.สพม.เขต 23 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 11

12) นายกิตติ บุญเชิด

ผอ.สพม.เขต 25 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12

13) นายสำเภา สมบูรณ์

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 13

14) นายสมเกียรติ แถวไธสง

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 14

15) นายประเทือง ทรัพย์เกิด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 15

16) นายคำจันทร์ รัตนอุปการ

ผอ.สพม.เขต 36 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 16

17) นายวีระ เมืองช้าง

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 17

18) นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร

ผอ.สพม.เขต 41 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 18

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 23 มีนาคม 2559

 

ข่าวล่าสุด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกั... อ่านต่อ...
ประกาศฯเชิญชวนเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ. (เพิ่มเติม)
กำหนดการยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพระหว่างวันที่23-25 พ.ค. 2560 รายละเอียดตามประกาศ คลิ๊กอ่าน ประกาศ อ่านต่อ...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ อุบลราช... อ่านต่อ...
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2560
ประกาศ กศจ.อุบลราชธานี เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ... อ่านต่อ...
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2560- 2 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด... อ่านต่อ...
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 ตำแหน่ง รายละเอัยดตามประกาศ ดังนี้ คลิ๊ก ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิํก... อ่านต่อ...
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังก... อ่านต่อ...
December 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ข่าวล่าสุด

ข่าวในหมวดหมู่